S M J E R N I C E za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2015. godini

Prijedlog Predlagač: Gradonačelnik Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ___. sjednici održanoj dana ___________ 2014. godine donijelo S M J E R N I C …

Prijedlog Predlagač: Gradonačelnik
Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ___. sjednici održanoj dana ___________ 2014. godine donijelo

S M J E R N I C E
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Korčule u 2015. godini

I.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, protupožarna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini.

II.
Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1. Izvršiti reviziju (usklađivanje) Plana zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara s pripadajućim Planom civilne zaštite Grada Korčule, što je ugovoreno i u fazi je izrade.
1.2. Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule formirati postrojbu civilne zaštite opće namjene i specijalističke namjene za spašavanje iz vode u broju sukladno Procjeni.
1.3. Za Zapovjedništvo, postrojbe i druge segmente civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati osposobljavanje, uvježbavanje i druge aktivnosti.

2. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

2.1. Osigurati sredstva za funkcioniranje motriteljsko-dojavne službe tijekom ljetne požarne sezone.
2.2. Donijeti za 2015. godinu godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Korčule.
2.3. Ljetnu požarnu sezonu definirati najmanje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna.
2.4. Prema odlukama Grada Korčule, a u cilju unapređenja zaštite od požara, i osiguranim sredstvima u Proračunu, (su)financirati nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara pravnim osobama na području Grada Korčule, s prioritetom na opremanje DVD-a Korčula.
2.5. Pristupiti gradnji hidranta u gradu Korčuli te izradi projekta za hidrantsku mrežu stare gradske jezgre grada Korčule, a sukladno osiguranim sredstvima.

3. VATROGASTVO

3.1. Za plaće i materijalne troškove i opremu, tj. za financiranje redovne djelatnosti DVD-a Korčula osigurati potrebna sredstva najmanje u okviru zakonski određenog minimuma.
3.2. Za nedostajuću vatrogasnu opremu DVD-a Korčula, prema njegovom planu potreba, sukladno financijskim mogućnostima Grada Korčule kroz Proračun osigurati određena sredstva.
3.2. DVD Korčula je obvezna Gradu Korčuli dostavljati izvješće o utrošenim Proračunskim sredstvima po stavkama, kao i izvješće o svim požarima u kojima u gašenju sudjelovao DVD Korčula, a isto se treba dostaviti do kraja mjeseca veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, kao ispuniti i druge obveze prema Gradu Korčuli koje kao takve proizlaze iz Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara.

4. SKLONIŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA

4.1. Za „priručna skloništa“ se ne predviđaju posebne aktivnosti i projekti osim ako to neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale, s tim da će se napraviti popis lokacija „priručnih skloništa“ s procjenom kapaciteta smještaja osoba.
4.2. Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, športske dvorane, stadioni i sl.) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana te ga povezati sa jedinstvenim sustavom 112.
4.3. Grad Korčula treba kroz primjereno razdoblje osigurati sustav uzbunjivanja, bilo s elektronskim sirenama ili s ručnim načinom uzbunjivanja za sva naseljena mjesta na području Grada Korčule.

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Za udruge od značaja za zaštitu i spašavanje, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna temeljem njihovih iskazanih potreba i mogućnosti.

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
​ OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

6.1. Definirati snage, raspoloživa materijalno-tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.).
6.2. Utvrditi u Proračunu sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionike u sustavu zaštite i spašavanja koji se po posebnim propisima (su)financiraju iz proračuna jedinica lokalne samouprave.
6.3. Nastojati pronaći odgovarajući skladišni prostor za potrebe Hrvatskog crvenog križa – Gradsko društvo Korčula za skladištenje opreme, robe i odjeće (šatori, pomoćni ležajevi, pokrivače, vreće za spavanje, podmetače i dr. te odjeća i obuća za prvu pomoć), koji bi istovremeno služio i za potrebe skladištenja opreme postrojbi civilne zaštite Grada Korčule, ako se za isto ne iznađe posebni skladišni prostor.

KLASA: 833-01/14-01/
URBROJ: 2138/01-01-14-1
Korčula, ………………….. 2014.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

1