Sastanak o problematici odlagališta otpada na Kokojevici

U petak, 4. svibnja 2012. godine, u Velikoj vijećnici Grada Korčule s početkom u 18.00 sati održat će se zajednički sastanak o trenutnom stanju na privremenom odlagalištu komunalnog otpada "Kokojevica"

…..

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/12-01/05
URBROJ: 2138/01-01-12-1
Korčula, 25. travnja 2012.

  • Gradonačelnik Grada Korčule
  • Načelnik Općine Lumbarda
  • Vijećnici Gradskog vijeća Grada Korčule
  • Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lumbarda
  • Direktor KTD-a „Hober“ d.o.o.
  • Direktor KTD-a „Mindel“ d.o.o.
  • Gosp. Danko Fundurulja, dipl. ing. građ.
  • svima

PREDMET: Odlagalište komunalnog otpada “Kokojevica”
– poziv za zajednički sastanak

Poštovani!

U cilju što točnijeg informiranja o trenutnom stanju na privremenom odlagalištu komunalnog otpada „Kokojevica“, kao i o razlozima koji su doveli do istog, pozivam Vas na (zajednički) sastanak koji će se održati dana

4. svibnja (petak) 2012.
u Velikoj vijećnici Grada Korčule
s početkom u 18.00 sati.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.