Savjet mladih Grada Korčule

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) propisao je obvezu Gradskog vijeća Grada Korčule da osnuje Savjet mladih Grada Korčule. U tu svrhu Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih. Uskoro će se pokrenuti postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom te izvršiti izbor članova Savjeta mladih.

 

Na svojoj 9. sjednici , održanoj 28.prosinca 2009. godine, Gradsko vijeće donijelo je  Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule . 

Savjet mladih Grada Korčule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Korčule koje u okviru svoga djelokruga:

 • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, 
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,  
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,
 • predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih, obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Sukladno članku 5. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Korčule, Gradsko vijeće će pokrenuti postupak za izbor članova Savjeta mladih. Izbor će se obaviti na osnovu  javnog poziva koji će sadržavati upute ovlaštenim predlagateljima o načinu, rokovima, vremenu i mjestu podnošenja prijedloga kandidata, sadržaj prijedloga kandidata te popis isprava koje treba priložiti.