“Športski objekti Korčula” – Natječaj za zasnivanje radnog odnosa / Sportski animator

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“.

Na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 8. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“,
ravnatelj Ustanove „Športski objekti Korčula“ raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1. Naziv radnog mjesta: Sportski animator
2. Broj izvršitelja: 1
3. Uvjeti:
a/ najmanje VI stupanj stručne spreme (VŠS), ili završen preddiplomski studij sa zvanjem
prvostupnika/baccalareusa
b/ smjer kineziologija – prednost plivanje ili vaterpolo
c/ poznavanje rada na računalu,
d/ korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
4. Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:
a/ životopis,
b/ presliku dokaza (diploma ili uvjerenje/potvrda obrazovne ustanove) o završenoj stručnoj
spremi,
c/ presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice,
Prijava obvezno mora sadržavati ime i prezime, adresu kandidata, broj telefona, broj mob. i
adresu e-pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga uz prijavu te
potpis kandidata.

Tekst Natječaja pročitajte na linku.