“Športski objekti Korčula” – Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Natječaj je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji dana 20.12.2017. i otvoren je 15 dana.

Na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 8. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, ravnatelj Ustanove „Športski objekti Korčula“ raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1. Naziv radnog mjesta: Radnik na održavanju objekata i opreme (na bazenu Gojko Arneri)
2. Broj izvršitelja: 1
3. Uvjeti:
a/ IV stupanj stručne spreme (SSS)
b/ poznavanje rada na PC,
c/ položen ispit za spasitelja
d/ položen ispit iz zaštite na radu, položen ispit za zaštitu od požara
e/ položen ispit za osposobljenost za rad s opasnim kemikalijama
4. Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položene ispite iz podtočke c/, d/ i e/ točke
3. ovog natječaja, pod uvjetom da istog polože u roku od godine dana.
5. Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:
a/ životopis,
b/ presliku dokaza (uvjerenja/potvrde obrazovne ustanove) o završenoj stručnoj spremi,
c/ presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice,
d/ presliku uvjerenja/potvrde o položenim ispitima iz podtočke c/, d/ i e/ točke 3. ovog
natječaja, ako ih imaju.
Prijava obvezno mora sadržavati ime i prezime i adresu kandidata, broj telefona, broj mob.
i adresu e-pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga uz prijavu te
potpis kandidata.
Uz obavezan sadržaj, prijavi je poželjno priložiti pisma preporuke.

Tekst natječaja možete pročitati na linku.