Upute za izradu proračuna Grada Korčule za razdoblje 2012.–2014.

U skladu s člancima 22. i 29. Zakona o proračunu (NN 87/2008) objavljujemo Upute za izradu proračuna Grada Korčule za razdoblje 2012.–2014. godine

Ove Upute se temelje i sadrže, pored zakonskih odredbi, elemente iz Vladinih Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012.-2014. godine.

Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom. 

Gradske službe obvezne su dostaviti usklađene prijedloge financijskih planova Odsjeku za proračun i financije do 31. listopada 2011. godine. Upute za izradu proračuna Grada Korčule za razdoblje 2012. – 2014. godine i prilozi s obrascima dostavit će se korisnicima putem e-maila.

Priloženi dokumenti:

Na internet stranicama Ministarstva financija http://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracuni nalaze se slijedeći obrasci:

  • Prilog 1. – obrasci:
    • Financijski plan – Procjena prihoda i primitaka (Obrasci  JLP(R)S FP- PiP 1 i JLP(R)S FP-PiP 2),
    • Financijski plan – Plan rashoda i izdataka   (Obrazac JLP(R)S FP- RiI).
  • Prilog 2. – obrasci za pomoć pri izradi plana razvojnih programa s uputama za popunjavanje obrazaca Financijski plan projekata (investicije)  (Obrazac FPP) i Financijski plan projekata (kapitalne pomoći) (Obrazac FPP-kp)
  • Tablice za obrazloženje financijskog plana i njegovih programa
  • Tablica 1: glavni programi, programi, aktivnosti, projekti
  • Tablica 2: Izvori financiranja