Usmeno javno natjecanje za zakup javne površine za postavljanje štandova_2012

Grad Korčula objavljuje javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje štandova. Usmeno javno nadmetanje održat će se dana 8. svibnja 2012. godine s početkom u 11,00 sati (prvi krug), u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.

…..

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 372-05/12-01/22
URBROJ: 2138/01-02-12-3
Korčula, 16. travnja 2012.

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V.  Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 2/06, 3/06, 7/08 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine za postavljanje
pet štandova usmenim javnim nadmetanjem

  1. Predmet nadmetanja je dodjela pet lokacija u Korčuli za postavljanje štandova. Lokacija su na grafičkom prikazu označene brojevima 22, 27, 28, 29 i 30.

. . .