Vijećnicima GV predstavljen projekt PARKIRALIŠTE SA POSLOVNIM PROSTOROM

U četvrtak, 8. travnja 2010. godine., vijećnicima ovog saziva Gradskog vijeća Grada Korčule prezentiran je glavni arhitektonski projekt "Parkiralište s poslovnim centrom" na lokaciji Potok, Korčula

Glavni projekt građevine koji je sada konačno u fazi dobivanja građevinske dozvole izradila je projektantska kuća „Gradal inženjering“ d.o.o.iz Splita. Projekt je predstavio glavni projektant Zoran Jeramaz, d.i.a.

Građevina PARKIRALIŠTE SA POSLOVNIM PROSTOROM projektirana je na zahtjev investitora „KERUM“ d.o.o. Split, u dogovoru sa Gradom Korčula, a na temelju izmjena i dopuna provedbenog urbanističkog plana Korčule 2000. godine Službeni glasnik grada Korčule od 02. prosinca 2003., Klasa: 022-05/04-01/20; Ur.br. 218/01-2-04-05, izdanog od Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Korčule.

Građevina je smještena na čestici zemlje broj 339/1; 339/3 K.O. Korčula, uže područje Potok, površine 7.648 m2 ; površina zemljišta pod građevinom je 2.890,36 m2. U ovom projektu su se u potpunosti poštovali zadani parametri kao što su namjena, oblik, veličina, udaljenost od prometnica, odnosno projekt detaljnog urbanističkog plana uređenja.

Objekt je projektiran kao samostalna građevina, koja je uokvirena prometnicama sa sve četiri strane na svim nivoima što omogućava pristup sa istim u sve sadržaje građevine.
Visina objekta je podrum; prizemlje + dva kata.

U podrumu, prizemlju i međukatu smješten je parkirališni prostor za 212 osobnih automobila, sa parkirališnim prostorom na krovnoj plohi za 88 parkirališnih mjesta – sveukupno 300 parkirališnih mjesta. Glavni ulaz – izlaz u parkirališni prostor je sa sjeverne prometnice preko blage rampe, u podrum te mogućnošću drugog ulaza-izlaza sa zapadne prometnice.

Parkirališta su u samoj građevini po vertikali prometno povezana ulazno-izlaznim rampama. Ulaz na parkirališni prostor krovne plohe je sa istočne prometnice, a na platou kod ulaza parkiralište za turističke autobuse.

Namjena objekta po etažama: podrum – kompletno parkirališni prostor; prizemlje – parkirališni prostor s gradskom tržnicom i dva manja poslovna prostora; međuetaža – parkirališni prostor; I. kat – manji poslovni prostori i disko klub s posebnim ulazom sa zapadne strane ; II. kat – prodajni centar sa skladištem, kafe barom i restoranom.

Poslovni prostori obuvaćaju 25 poslovnih jedinica s pristupnim hodnicima i stubištem, ukupne bruto površine od 6.250,00 m2.

Predviđeni broj zaposlenog osoblja u poslovnim prostorima iznosi 43 osobe.

Parkirališno-poslovni objekt ima cca 12.000 m2, od čega 6.770 m2 otpada na parkirališne površine, što znači da 53% površine objekta čini prometnu funkciju.

Izgradnjom ovog objekta i politikom naplate treba regulirati korištenje parkiranja u staroj gradskoj jezgri i parkirališnim mjestima koja se trenutno koriste.

Nakon prezentacije otvorena je diskusija. Na pitanja vijećnika o sljedećim fazama provedbe projekta nakon ishođenja građevinske dozvole, ugovoru između Grada Korčule i tvrtke „Kerum“ d.o.o. Split, početku gradnje i sl. odgovore i objašnjenja dao je gradonačelnik Mirko Duhović.

Pogledajte 3D simulaciju novog objekta na lokaciji Potok