Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za promet

Na temelju članka 75. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 30. listopada 2014. godine donio je . . . . . . . . . . . . Z …

Na temelju članka 75. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 30. listopada 2014. godine donio je

. . . . . . . . . . . . Z A K L J U Č A K

o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za promet

1. U Zaključku o osnivanju Povjerenstva za promet, od 30. srpnja 2013. godine, mijenja se točka 2. koja glasi:

„2. Povjerenstvo čini osam članova, predsjednik, zamjenik predsjednika i šest članova, koje imenuje i razrješava posebnim rješenjem Gradonačelnik.“.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-06/13-02/01

URBROJ: 2138/01-02-14-47

Korčula, 30. listopada 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.