Zaključak o nekorištenju prava prvokupa čest. zgr. 733/2, z.u. 501, k.o. Korčula

Na temelju članka 35.a Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik …

Na temelju članka 35.a Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2016. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o nekorištenju prava prvokupa čest. zgr. 733/2, z.u. 501, k.o. Korčula

1. Grad Korčula, sukladno Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06), neće koristiti pravo prvokupa za kupnju čest. zgr. 733/2, z.u. 501, k.o. Korčula, površine 144 m2, koja se nalazi na otoku Vrniku, gdje je prodavateljica Župa sv. Marka, Ev. Korčula,  kao vlasnica predmetne nekretnine, po cijeni od 2.400.000,00 kn.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 944-03/16-01/04

URBROJ: 2138/01-01- 6-2

Korčula, 4. srpnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1.   Župa sv. Marka, Ev. Korčula

Korčula, Trg sv. Marka 7

2.   Državni ured za upravljanje državnom imovinom,

Zagreb, Dežmanova 10

3.   Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik,

Pred Dvorom 1

4.    Pismohrana