Zaključak o nekorištenju prava prvokupa stana na III. katu u čest.zgr. 73/2 k.o. Korčula

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika …

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/14 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 30. rujna 2014. godine donijelo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z A K L J U Č A K

o nekorištenju prava prvokupa stana na III. katu u čest.zgr. 73/2 k.o. Korčula

1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, stana na III. katu čest. zgr. 73/2, z.u. 1124, k.o. Korčula, površine 28,37 m2,  u vlasništvu TechnikaMolodeži s.r.o, iz Praga, Republika Češka, kao prodavatelja, po cijeni od 138.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan prodaje).

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

KLASA: 944-03/14-01/04

URBROJ: 2138/01-01-14-2

Korčula, 30. rujna 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor