Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 356. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 19. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj 

  1. Daje se pozitivna suglasnost za stjecanje prava vlasništva i upisa istog u zemljišne knjige Općinskog suda u Dubrovniku-Stalna služba u Korčuli, na nekretnini koja se nalazi na području Grada Korčule, K.O. Pupnat, mjesto Kneže, Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska, za korist državljanina Kraljevine Norveške, Emira Demića, Kari Trestakks Vei 1, 4314 Sandnes, OIB: 21395055927, broj putovnice 277751551.
  1. Temeljem ovog Zaključka državljanin Kraljevine Norveške naveden u prethodnoj točci, kao kupac, može steći pravo vlasništva na nekretnini, označene kao etažno vlasništvo (E1) posebna cjelina S1-stan u prizemlju (zapadni dio) i E-3 posebna cjelina S3-stan na katu, sve sagrađeno na čest. zem. 2896/6, Z.U. 212, K.O. Pupnat, na adresi Kneža, kb 130, vlasništvo Emila Stanišića pok. Ivana, OIB: 30166292703, na adresi: Osijek, Ulica Krste Frankopana 21, kao prodavatelj, a prema sklopljenom Ugovoru o kupoprodaji nekretnine od 9. siječnja 2017.
  1. Stjecanje prava vlasništva nekretnine označene u prethodnoj točci ovog Zaključka od strane državljanina Kraljevine Norveške ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Korčule.
  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 947-02/17-01/01

URBROJ: 2138/01-01-17-3

Korčula, 20. ožujka 2017.

 

                                                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                                               GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                Joško Cebalo, dipl. iur.