Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Ekološkom ronilačkom klubu „Korčula“

Na temelju članka 9. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donijelo

 

Z A K L J U Č A K
o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule
Ekološkom ronilačkom klubu „Korčula“

  1. Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje se Ekološkom ronilačkom klubu „Korčula“, iz Korčule.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 061-01/17-01/02
URBROJ: 2138/01-01-17-8

Korčula, 18. srpnja 2017.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.