Zaključak o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo časnoj sestri Martini Negovec

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo časnoj sestri Martini Negovec

 

  1. Nagrada Grada Korčule za životno djelo dodjeljuje se časnoj sestri MARTINI NEGOVEC, iz Korčule.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 061-01/17-01/02
URBROJ: 2138/01-01-17-9

Korčula, 18. srpnja 2017.

 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.