Zaključak o donaciji Župi sv. Marka

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 12. veljače 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Odobrava se donacija Župi sv. Marka u Korčuli iznos od 212.700,00 kn za nabavku i postavljanje tri zvona sa mehanizmom za zvonik nove crkve i pastoralnog centra sv. Antun u Korčuli.
  2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se iz Proračuna Grada Korčule (Program K21204 –Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad).
  3. Ovlašćuje se gradonačelnik da poduzme potrebite radnje i donese potrebite odluke za izvršenje ovog Zaključka.
  4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

 

KLASA: 421-01/18-01/01
URBROJ: 2138/01-01-18-1
Korčula, 12. veljače 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.

Zaključak možete pročitati i na linku.