Zaključak o nekorištenju prava prvokupa zk.č.br. 1003/2 i čest. zgr. 1339 k.o. Korčula

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), članka 49. stavka 1. točke 26.  Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14)) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 27. studenog 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o nekorištenju prava prvokupa zk.č.br. 1003/2 i čest. zgr. 1339  k.o. Korčula

  1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, zk.č.br. 1003/2 (površine 1110 m2), z.u. 1092, k.o. Korčula, i čest. zgr. 1339 (površine 185 m2), z.u. 1092, k.o. Korčula, koje se nalaze u zoni C1 –ambijentalna zaštita kulturno povijesne cjeline grada Korčule, a koje u naravi predstavljaju autobusni kolodvor, u vlasništvu tvrtke Nomos d.o.o. iz Zagreba, kao prodavatelja, po cijeni od 600.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB na dan plaćanja uvećano za pripadajući PDV ako se primjenjuje).
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 944-03/17-01/04
URBROJ: 2138/01-01-17-2
Korčula, 27. studenog 2017.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.

 

Zaključak možete pročitati OVDJE.