Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 74. stavka 1. točke 15, i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana …

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 74. stavka 1. točke 15, i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 10. srpnja 2014. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Korčula

1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Korčula kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Vrtića dana 5. lipnja 2014. godine, a koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Nakon objave i stupanja na snagu predmetnog Statuta, obvezuje se  Dječji vrtić Korčula  da dostavi Gradu Korčuli jedan primjerak važećeg Statuta.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 040-02/14-01/01

URBROJ: 2138/01-02-14-4

Korčula, 10. srpnja  2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.