Zaključak o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2015. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 49. stavkom 2. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 49. stavkom 2. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2015. godinu

1. Daje se suglasnost na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2015. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-01/15-01/05

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula, 2. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.