Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu Ustanove “Športski objekti Korčula”

 Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br 7/09), a u svezi s člankom 17. i 67. Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo Z A …

 Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br 7/09), a u svezi s člankom 17. i 67. Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu
Ustanove “Športski objekti Korčula”

  1. Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu Ustanove „Športski objekti Korčula“ kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Ustanove dana 27. listopada 2011. godine, a koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. Nakon objave i stupanja na snagu predmetnog Pravilnika, obvezuje se  Ustanova da dostavi Tajništvu Grada Korčule jedan primjerak važećeg Pravilnika.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 040-02/11-01/01                                                                 
URBROJ: 2138/01-01-11-1                                                        
Korčula, 27. listopada 2011.                                                         

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.