Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2014. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. travnja 2015. godine …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. travnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2014. godinu

1. Daje se suglasnost na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2014. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-04/14-01/02

URBROJ: 2138/01-01-14-2

Korčula, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.