Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove “ŠOK” za 2013. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11 i 3/13), a u svezi s člankom 51. stavkom 2. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11 i 3/13), a u svezi s člankom 51. stavkom 2. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“
za 2013. godinu

1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2013. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 620-01/13-01/04
URBROJ: 2138/01-01-13-2
Korčula, 16. travnja 2013.

…………PREDSJEDNIK
……..GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.