Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove “Športski objekti Korčula” za 2011. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 50. i 51. Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo Z A …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 50. i 51. Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“
za 2011. godinu

  1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove “Športski objekti Korčula” za 2011. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 620-01/11-01/13                                                                         
URBROJ: 2138/01-01-11-2                                                                 
Korčula, 27. listopada 2011.                                                                      

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.