Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog muzeja za 2012. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2012. godine donijelo Z A K L …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Programa rada Gradskog muzeja za 2012. godinu

  • Kompletan tekst Zaključka pogledajte ovdje (.pdf)