Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule u 2011. godini Kulturnom prosvjetnom društvu “Bratska sloga”

Na temelju članka 9. 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 9. 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule
Kulturnom prosvjetnom društvu „Bratska sloga“

  1.   Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule u 2011. godinu dodjeljuje se KULTURNOM PROSVJETNOM DRUŠTVU „BRATSKA SLOGA“, iz Žrnova- Postrana.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 061-01/11-01/01
URBROJ: 2138/01-01-11-9
Korčula, 18. srpnja 2011.                                                                   

          PREDSJEDNIK
     GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović dr. med. dent.