Zaključak o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo gosp. Niku Periću

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i …

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo gosp. Niku Periću

1. Nagrada Grada Korčule za životno djelo dodjeljuje se gosp. NIKU PERIĆU, iz Korčule.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2138/01-01-14-4

Korčula, 16. lipnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor