Zaključak o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo


1. Nagrada Grada Korčule za životno djelo dodjeljuje se gosp. TOMISLAVU KATIĆU, iz Korčule.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 061-01/13-01/02

URBROJ: 2138/01-01-13-6

Korčula, 18. srpnja 2013.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje