Zaključak o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo_2012

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni …

Na temelju članka 9. i 11. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo

1. Nagrada Grada Korčule za životno djelo dodjeljuje se dr. sc. ALENI FAZINIĆ, iz Korčule.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 061-01/12-01/02
URBROJ: 2138/01-01-12-3
Korčula, 12. lipnja 2012.

………..PREDSJEDNIK
…….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.