Zaključak o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule gđi Janji Lozica

Na temelju članaka 10. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/13), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) te članaka 6. i 10. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule gđi Janji Lozica

  1. Osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje se gđi Janji Lozica, iz Korčule.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 061-01/18-01/03
URBROJ: 2138/01-01-18-9
Korčula, 20. srpnja 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.