Zaključak o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule u 2011. godini

Na temelju članka 9. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i ) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni …

Na temelju članka 9. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i ) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule

          1. Osobna godišnja nagrada Grada Korčule u 2011. godini dodjeljuje se gđi FRANICI ĐIVANOVIĆ, iz Korčule.

          2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 061-01/11-01/01
URBROJ: 2138/01-01-11-10
Korčula, 18. srpnja 2011.                                                                   

          PREDSJEDNIK
     GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.