Zaključak o donošenje izmjena i dopuna Statuta Grada Korčule (2013)

Na temelju članka 148., 149. i 152. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. …

Na temelju članka 148., 149. i 152. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća za promjenu, tj. donošenje izmjena i dopuna Statuta Grada Korčule.
    .
  2. Promjena Statuta izvršit će se bez prethodne javne rasprave s obzirom da se radi o usklađivanju s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 149/12) i Zakona o lokalnim izborima (NN, br. 149/12).
    .
  3. Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule u tekstu kojeg je predložio Odbor za Statut i Poslovnik, koji čini sastavni dio ovog Zaključka, smatra se konačnim prijedlogom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 011-01/13-01/01
URBROJ: 2138/01-01-13-1
Korčula, 18. ožujka 2013.

……….PREDSJEDNIK
…….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.