Zaključak o iskazivanju da se kupoprodaja čest. zgr. 559/1 k.o. Korčula u Korčuli ne protivi interesima Grada Korčule

Na temelju članka 49. točke 26. i članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj …

Na temelju članka 49. točke 26. i članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o iskazivanju da se kupoprodaja čest. zgr. 559/1 k.o. Korčula u Korčuli
ne protivi interesima Grada Korčule

  1. Prodaja čest. zgr. 559/1 k.o. Korčula, z.u. 995, koja se nalazi u Korčuli (Ulica Hrvatske bratske zajednice 40), gdje su prodavatelji Veselko Curać i Gordana Curać Depolo iz Žrnova, Žrnovo 647, a kupci Per Gunnar Tronsli i Cecilie Oyen Tronsli, državljani Kraljevine Norveške, prema sklopljenom kupoprodajnom ugovoru od 19. srpnja 2012. godine, gdje je kupoprodajna cijena 185.000,00 EUR (plaća se po prodajnom tečaju za EUR na dan isplate umanjen za iznos kapare u iznosu od 30.000,00 EUR) ne protivi se interesima Grada Korčule.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 947-02/12-01/05
URBROJ: 2138/01-01-12-2
Korčula, 3. prosinca 2012.

POTPREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marinko Pažin