Zaključak o izmjeni namjene kreditnog zaduženja

Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08), članka 49. točke 8. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je …

Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08), članka 49. točke 8. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o izmjeni namjene kreditnog zaduženja

1. Zaključkom Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/07-03/42, URBROJ: 2138/01-01-07-1, od 20. prosinca 2007. godine, odobreno je kreditno zaduženje od 7.340.000,00 kn (1.000.000,00 EUR) za sljedeće namjene:

a)      4.000.000,00 kn – sufinanciranje s Županijom dubrovačko-neretvanskom i Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka izgradnje natkrivenog plivačkog bazena u Korčuli prema potpisanom ugovoru s Ministarstvom i Županijom, gdje Grad Korčula sudjeluje s 4.000.000,00 kn, Županija s 4.000.000,00 kn i Ministarstvo s 17.000.000,00 kn.

b)      1.500.000,00 kn – dovršenje II. faze palače Arneri u Korčuli,

c)      900.000,00 kn – izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma DVD-a Korčula u Korčuli, čija je rekonstrukcija  i dogradnja u tijeku,

d)      500.000,00 kn – rekonstrukcija Doma kulture u Čari,

e)      240.000,00 kn – prema posebnim programima (projektima) Mjesnih odbora Žrnovo, Žrnovo-Postrana, Medvinjak, Pupnat, Kneže i Račišće,

f)       200.000,00 kn – prema posebnim programima (projektima) Gradskih kotara i Mjesnih odbora.

 

2. Odobrava se izmjena namjene kreditnog zaduženja na način:

a)      za palaču Arneri u Korčuli (podtočka b) umjesto iznosa od 1.500.000,00 kn određuje se iznos od 898.000,00 kn;

b)      dodaje se (kao podtočka g) nova namjena koja glasi:
         „g)       602.000,00 kn – nabavka auto cisterne za DVD Korčula.“

 

3. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/07-03/42                                                                                  PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-2                                                                           GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 7. srpnja 2010.                                                                              Lovro Krstulović, dr. stom.