Zaključak o izmjeni Zaključka o osiguranju sredstava iz HBOR-a za realizaciju određenih projekata

Na temelju članka 49. točke 29. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. …

Na temelju članka 49. točke 29. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o izmjeni Zaključka o osiguranju sredstava iz HBOR-a

za realizaciju određenih projekata

1. U Zaključku o osiguranju sredstava iz HBOR-a za realizaciju određenih projekata, KLASA: 402-01/11-01/11, URBROJ: 2138/01-01-11-1, od 18. srpnja 2011. godine, točka 1. predmetnog Zaključka mijenja se i glasi:

„1. Odobrava se sklapanje ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture za korištenje sredstava deponiranih na računu Grada Korčule kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak koja su namijenjena financiranju projekata od interesa za razvitak otoka Korčule za projekte iz članka 2. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule, broj 09-I-70122/02-19, od 3. siječnja 2002., i I Dodatka Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule, broj 09-I-70122/02-19-D1, od 7. srpnja 2010., i to za:

–  izradu prostorno-planske dokumentacije za Grad Korčula, u iznosu od 6.000.000,00 kn (čl. 2. st. 1. podstavak 4. Sporazuma)

–  rekonstrukciju Muzeja Grada Korčule, u iznosu od 4.000.000,00 kn te palače Arneri, u iznosu od 3.000.000,00 kn (čl. 2. st. podstavak 14. Sporazuma)

–  zatvoreni plivački bazen sa infrastrukturom u Gradu Korčuli, u iznosu od 5.000.000,00 kn (čl. 2. st. 1. podstavak 19. Sporazuma)

izradu projektne dokumentacije za značajne projekte Grada Korčule, u iznosu 5.000.000,00 kn (čl. 2. st. 1. podstavak 20. Sporazuma)

–  rekonstrukcija, sanacija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Gradu Korčuli u iznosu od 5.000.000,00 kn (čl.2. st. 1. podstavka 2. Sporazuma)

–  rekonstrukcija, izgradnja, sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule u iznosu od 5.000.000,00 kn (čl. 2. st. 1. podstavka 16. Sporazuma).“

2. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 402-01/11-01/11

URBROJ: 2138/01-01-14-9

Korčula, 22. srpnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor