Zaključak o izradi turističkog master plana za Grad Korčulu

          Na temelju članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 1/02, 6/02, 4/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2009. godine donijelo  Z A K L J UČ A K o izradi …

          Na temelju članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 1/02, 6/02, 4/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2009. godine donijelo 

Z A K L J UČ A K
o izradi turističkog master plana za Grad Korčulu 

           1. Odobrava se pokretanje postupka za izradu turističkog master plana za Grad Korčulu, odnosno za Grad Korčulu u okviru master plana za otok Korčulu, ukoliko se takva varijanta usuglasi i dogovori s drugim jedinicama lokalne samouprave na otoku Korčuli.

           2.  Izradi turističkog masters plana za Grad Korčulu, bilo zasebno bilo u sklopu master plana za otok Korčulu, pristup će se nakon osiguranja sredstava u Proračunu Grada Korčule, i eventualnog dogovora s drugim jedinicama lokalne samouprave iz točke 1. ovog Zaključka te donošenja odluke iz točke 3. ovog Zaključka.

         3. Pristupanju izradi plana, bilo samo za Grad Korčulu, bilo cjelovito za otok Korčulu, temeljit će se posebnoj odluci Gradsko vijeće o pokretanju postupka javne nabave za izradu plana.

         4. Osniva se posebno povjerenstvo sa zadaćom da pripremi potrebne podatke za izradu navedenog plana, utvrditi naputke za izradu (smjernice), prikupi inicijalne ponude radi uvida u procijenjenu vrijednost, ispitivanja mogućnosti izrade navedenog plana za cijeli otok Korčulu čime bi se eventualno smanjili troškovi izrade navedenog plana samo za Grad Korčulu.

    Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke ima četiri člana, u koje se imenuju:

    1. Franc Stenek, predsjednik

    2. Ivan Andrijić, član

    3. Andrija Fabris, član

    4. Vjeran Filippi, član. 

         5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 

KLASA: 021-05/09-03/34                                                         PREDSJEDNIK
URBROJ:2138/01-1-09-1                                                        GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 4. prosinca 2009.                                                Lovro Krstulović, dr. stom.