Zaključak o Izvješću gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donijelo Z A K L J U Č A K …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.

2. Ovaj Zaključka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 023-01/16-01/46

URBROJ: 2138/01-01-16-1

Korčula, 24. svibnja 2016.

PREDJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.