Zaključak o Izvješću KORA-e d.o.o.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine donijelo Z A K L J U Č A K 1. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće KORA-e d.o.o. o statusu projekata Grada Korčule koje vodi KORA d.o.o. sa stanjem na dan 9. veljače 2016. godine.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2138/01-01-16-1

Korčula, 18. veljače 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.