Zaključak o Izvješću o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2015. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), a u svezi s člankom 49. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2016. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), a u svezi s člankom 49. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2016. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

1. Prihvaća se Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2015. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 620-01/16-01/02

URBROJ: 2138/01-01-16-2

Korčula,30. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.