Zaključak o kratkoročnom zaduživanju

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“’, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule (”Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Gradskog  vijeće Grada …

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“’, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule (”Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Gradskog  vijeće Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 21. travnja 2016. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o kratkoročnom zaduživanju

1. Odobrava se kratkoročno zaduživanje Grada Korčule kod poslovne banke u iznosu od 1.806.100,00 kn.

2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka koristit će se radi plaćanja po pravu prvokupa čest. zgr. 462 z.u. 686 k.o. Račišće (hotel Mediteran u Račišću) a temeljem Zaključka Gradskog vijeća o korištenju prava prvokupa čest. zgr. 462, z.u. 686, k.o. Račišće  (hotel Mediteran) donesenim na 10. sjednici Gradskog vijeća od 14. travnja 2016. godine.

3. Grad Korčula će korištena sredstva iz točke 1. ovog Zaključka vratiti u roku od godine dana.

4. Međusobna prava i obveze vezane uz  kratkoročno zaduživanje iz točke 1. ovog Zaključka bit će uređeni ugovorom s poslovnom bankom.

5. Zadužuje  se gradonačelnik da provede postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja (poslovne banke) za uvjete kratkoročnog zaduženja.

6. Ovlašćuje se gradonačelnik za potpisivanje svih dokumenata u svezi provedbe aktivnosti iz točke 1. ovog Zaključka, kao i instrumenata osiguranja plaćanja.

7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 403-02/16-01/01

URBROJ: 2138/01-01-16-1

Korčula, 21. travnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.