Zaključak o lokacijama na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 145/11-RUSRH, 50/12 i 80/13) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj, 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grad Korčula je …

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 145/11-RUSRH, 50/12 i 80/13) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj, 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grad Korčula je na 8. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o lokacijama na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku

1. Na području Grada Korčule mogu se postavljati ugostiteljski objekti u kiosku na sljedećim lokacijama:

–          na trajektom pristaništu, pokraj zgrade ex Žuva, čest. zem. 1008/5 k.o. Korčula,

–          na čest zem. 2207/5 k.o Čara, Uvala Žitna – pomorsko dobro,

–          na čest. zem. 1360 k.o. Račišće – pomorsko dobro.

2. Kiosci iz točke 1. ovog Zaključka mogu biti površine do 12 m², a izgled kioska odredit će nadležno tijelo koje odlučuje o istom, nakon što podnositelj zahtjeva dostavi prijedlog oblika kioska.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 330-04/14-04/01

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 14. ožujka 2014.

PREDSJEDATELJ

Marko Skokandić

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.