Zaključak o naplati potraživanja

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo Z A K L J U Č A K 1. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuju se nadležna tijela Gradske uprave da utvrde realno stanje svih dugovanja prema Gradu Korčuli do 30. lipnja 2014. godine, te da poduzmu sve mjere za naplatu dospjelih potraživanja do 31. srpnja 2014., i o istom izvijeste Gradsko vijeće.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 403-05/14-01/02

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.