Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 2. etaže u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula (2013)

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni …

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o nekorištenju prava prvokupa 2. etaže u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula

  1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, 2. etaže u čest. zgr. 181/3 z.u. 1389 k.o. Korčula, površine 12,93 m2, koji se nalazi u staroj gradskoj jezgri grada Korčule, u vlasništvu Vinka Kapelina pok. Blagoja, iz Korčule, kao prodavatelja, po cijeni od 39.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan prodaje).
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 944-03/13-01/04
URBROJ: 2138/01-01-13-3
Korčula, 18. ožujka 2013.

………..PREDSJEDNIK
……..GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krtsulović, dr. med. dent.

  • Kompletan tekst Zaključka možete preuzeti ovdje (.pdf)