Zaključak o nekorištenju prava prvokupa čest. zgr. 575/1 i 575/3 k.o. Korčula

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. …

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/14 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o nekorištenju prava prvokupa čest. zgr. 575/1 i 575/3 k.o. Korčula

1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, čest. zgr. 575/1 z.u. 298 k.o. Korčula, površine 25 m², i čest. zgr.575/3 z.u. 169, površine 54 m², sve k.o. Korčula, što u naravi predstavlja kuću koja se sastoji od prizemlja i tri kata, koji se nalazi u Korčuli, Ulici Hrvatske bratske zajednice, u suvlasništvu Mate Vlašića pk. Pavla, Nedjeljke Ugrina rođ. Vlašić, Jakice Anzulović rođ Vlašić i Jura Vlašića pok. Jura, kao prodavatelja, po cijeni od 240.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB).

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

KLASA: 944-03/14-01/01

URBROJ: 2138/01-01-14-2

Korčula, 22. srpnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor