Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označenu kao čest. zgr. 12 z.u. 237 k.o. Korčula

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/125 i 44/17), članka 78. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/14, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označenu kao čest. zgr. 12 z.u. 237 k.o. Korčula

 

  1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, nekretninu označenu kao čest. zgr. 12 z.u. 237 k.o. Korčula, u vlasništvu Dušana Simića iz Valjeva (Republika Srbija), što u naravi predstavlja kučište (ruševinu), (tlocrtne) površine 50 m2, koja se nalazi u Korčuli, u (ulici) Žitnici, po cijeni od 225.000,00 EUR-a, plativo jednokratno u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

 

KLASA: 944-03/18-01/05
URBROJ: 2138/01-01-18-2
Korčula, 20. srpnja 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.

 

DOSTAVITI:

  1.  Odvjetnica Ana Jurić, Split, Put Plokita 40, kao punomoćnica
  2. Ministarstvo državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10
  3. Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik, Pred Dvorom 1
  4. Pismohrana