Zaključak o nekorištenju prava prvokupa prizemlja u čest. zgr. 382 k.o. Korčula

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni …

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o nekorištenju prava prvokupa prizemlja u čest. zgr. 382 k.o. Korčula

  1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prizemlja u čest. zgr. 382 z.u. 18 k.o. Korčula, površine 17 m2, koji se nalazi u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini grada Korčule, u vlasništvu Gradine d.o.o. Korčula, kao prodavatelja, po cijeni od 80.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja).
    .
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

KLASA: 944-03/13-01/05
URBROJ: 2138/01-01-13-2
Korčula, 16. travnja 2013.

…………..PREDSJEDNIK
………GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr.  med.  dent.

  • Kompletan tekst Zaključka možete preuzeti ovdje (.pdf)