Zaključak o objedinjavanju knjigovodstva

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo . Z A K L J U Č A K …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo

.

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se Gradonačelnik da predloži Gradskom vijeću mjere i radnje za racionalizaciju troškova vođenja knjigovodstvenih usluga na razini ustanova u vlasništvu Grada Korčule, trgovačkih društava u isključivom vlasništvu Grada Korčule i Turističke zajednice Grada Korčule.

2. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 030-01/14-01/01

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.