Zaključak o obvezi financiranja pripravnosti u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije-Ispostava Korčula

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09. 6/11, 3/13  i 4/13-pročišćeni tekst)), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 30. rujna 2014. godine donijelo . . . . . . . . .  . …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09. 6/11, 3/13  i 4/13-pročišćeni tekst)), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 30. rujna 2014. godine donijelo

. . . . . . . . .  . . . . . . . . . Z A K LJ U Č A K

1. Grad Korčula preuzet će obvezu financiranja pripravnosti u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije-Ispostava Korčula, za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine, s 25.000,00 kn mjesečno.

2. Nalaže se Gradonačelniku da pokrene proceduru iz koje će se iznaći sredstva za financiranje pripravnosti koja neće biti iz Proračuna, te da poduzme potrebite radnje za realizaciju točke 1. ovog Zaključka.

3. Nalaže se Gradonačelniku da u roku od 30 dana izvijesti Gradsko vijeće o učinjenom po prethodnoj točki ovog Zaključka.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 402-07/14-01/04

URBROJ: 2138/01-01-14-3

Korčula, 30. rujna 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor