Zakljucak o određivanju dnevnice za službena putovanje u zemlji

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 5. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09. 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 18. stavkom 3. Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 5. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09. 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 18. stavkom 3. Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/13), Gradonačelnik Grada Korčule dana 20. rujna 2013. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o određivanju dnevnice za službena putovanje u zemlji

1. Dnevnica za službena putovanja u zemlji određuje se u iznosu od 150,00 kn neto do 31. prosinca 2013., a od 1. siječnja 2014. godine 170,00 kn.

.

2. Iznos dnevnice za službena putovanja u zemlji odnosi se na dužnosnike Grada Korčule, službenike i namještenike upravnih tijela Grada Korčule i druge osobe koje idu na službeni put ispred Grada Korčule.

.

3. Iznos dnevnice iz točke 1. ovog Zaključka primjenjivat će se na svaki  obračun službenog putovanja završenog do stupanja na snagu ovog Zaključka.

.

4. Ukoliko je službeno putovanje započelo prije stupanja na snagu ovog Zaključka a nije završilo do stupanja na snagu ovog Zaključka, visina dnevnice će se obračunavati po ovom Zaključku.

.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

.

KLASA: 121-02/13-01/01

URBROJ: 2138/01-02-12-1

Korčula, 20. rujna 2013.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Tekst Zaključka u .pdf formatu možete preuzeti ovdje