Zaključak o osnivanju Povjerenstva za promet

Na temelju članka 75. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 30. srpnja 2013. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o osnivanju Povjerenstva za promet


1. Osniva se Povjerenstvo za promet (u nastavku teksta: Povjerenstvo), kao savjetodavno radno tijelo Gradonačelnika.

2. Povjerenstvo  čini sedam članova, predsjednik, zamjenika predsjednika i pet članova, koje imenuje i razrješava posebnim rješenjem Gradonačelnik.

3. Zadaća Povjerenstva je:

–   da razmatra problematiku prometa u Gradu Korčuli,

–  predlaže Gradonačelniku donošenje odgovarajućih akata sukladno zakonu i općim aktima Grada Korčule po pitanju rješavanja problematike prometa,

–  inicira donošenje općih i drugih akta iz nadležnosti Gradonačelnika u svezi prometa, odnosno inicira donošenje općih i drugih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća kojim se uređuje promet.

Cijeli tekst Zaključka pogledajte ovdje