Zaključak o osnivanju radnog tijela – savjetnik za medije i marketing

Na temelju članka 75. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 17. veljače 2014. godine donio je Z A K L J U Č A K o osnivanju radnog tijela …
Na temelju članka 75. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 17. veljače 2014. godine donio je
Z A K L J U Č A K
o osnivanju radnog tijela – savjetnik za medije i marketing
1. Osniva se posebno radno tijelo – savjetnik za medije i marketing.
2. Za člana radnog tijela – savjetnika imenuje se Edita Drušković.
3. Zadaća savjetnika je da: u dogovoru s Gradonačelnikom organizira tiskovne konferencije, istupe na lokalnom radiju, prati pisane medija u svezi rada čelnika Grada i Gradske uprave, daje izjave u ime Grada uz dogovor s Gradonačelnikom, osmišljava strategiju promocije Grada, koordinira aktivnosti na portalu Grada i društvenim mrežama Grada i Gradonačelnika, priprema javne istupe Gradonačelnika te za njegove potrebe priprema određene izjave, govore, odgovore na određena pismena i sl., te da obavlja i sve druge zadaće po nalogu Gradonačelnika vezane za medije i marketing
4. Mandat savjetnika traje do dana podnošenja ostavke, smrti, razrješenja ili prestanka važenja ovog Zaključka, a najduže do stupanja na dužnost novoizabranog Gradonačelnika.
5. Savjetnik ima pravo na naknadu u iznosu od 4.900,00 kn neto mjesečno.
6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.
KLASA: 022-06/14-02/01
URBROJ: 2138/01-02-14-1
Korčula, 17. veljače 2014.
Gradonačelnik
Vinko Kapelina, dipl. oec.
DOSTAVITI:
1. Edita Drušković, 20264 Račišće, Kneže 346
2. Upravni odjel za proračun i financije
3. Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu
4. U spis-ovdje