Zaključak o podnošenju zahtjeva za osnivanje Lučke uprave Korčula

Na temelju članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/2003) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02 i 4/03), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2003. godine …

Na temelju članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/2003) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02 i 4/03), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2003. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o podnošenju zahtjeva za osnivanje Lučke uprave Korčula

1. Podnosi se zahtjev Županijskom poglavarstvu Dubrovačko-neretvanske županije za osnivanje posebne Lučke uprave Korčula, koja bi obuhvaćala luku Korčula, luku Badija, luku Pupnat, luku Račišće i luku Zavalatica.

2. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Gradsko poglavarstvo, koje se ujedno zadužuje da po potrebi dostavlja određene dokumente i daje potrebita objašnjenja i daljnje zahtjeve po ovom pitanju Županijskom poglavarstvu, koje može osnovati više lučkih uprava na području Dubrovačko-neretvanske županije.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

Klasa:021-05/03-03/44                                                                            PREDSJEDNIK

Urbroj: 2138/01-1-03-1                                                                      GRADSKOG VIJEĆA

Korčula, 22. prosinca 2003.                                                                  Frano Skokandić, ing.